Velfærdsstaten med udgangspunkt i socialreformen i 1933

I Danmark har vi et af de mest veludbyggede velfærdssystemer i verden. Mister du dit arbejde, eller er du for svagelig eller syg til at passe på dig selv, så kan du få hjælp fra staten.

Sådan er det ikke alle steder i verden og det har heller ikke altid været tilfældet herhjemme. Socialreformen fra 1933, blev startsuddet til det moderne velfærdssystem, og rundt omkring i kommunerne blev der oprettet børneværn, socialkontorer og alderdomshjem.

Kilderne vedrørende velfærdsstaten er opdelt i de nedenstående undergrupper.

Blanket fra Vrensted-Thise Sognekommune
Blanket fra Vrensted-Thise Sognekommune

Steinckes socialreform

Socialreformen fra 1933, er af mange blevet set som begyndelsen på den moderne velfærdsstat. Reformen blev muliggjort efter det store Kanslergadeforlig og kom mens Danmark og resten af verden gennemgik den største økonomiske krise i verdenshistorien.

Kilderne her på siden kan fortælle noget om tiden både før og efter 1933. I ansøgningerne om økonomisk hjælp fra kommunen fra tiden før 1933 skinner det fx tydeligt igennem, at hjælpen blev set som en almisse eller gave, som ansøgerne skulle gøre sig fortjent til. I tiden efter 1933, hvor den offentlige hjælp er blevet en ret, bliver ansøgningerne mere standardiserede. Den vigtigste årsag til socialreformens tilblivelse den store internationale finanskrise. I Danmark var man ikke så hårdt ramt som i eksempelvis USA og Tyskland, men der er stadig tegn at spore ude i kommunerne på, at det var en vanskelig tid. I kilderne kan du fx læse om forskellige former for krisehjælp.

Se kilderne her:

Afhøring angående forsørgelse Vrensted Thise 1932

Anmodning om fattighjælp før 1933, Løkken

Anmodning til Hjørring Byråd om krisehjælp 1932

Anmodning til Hjørring byråd om eftergivelse af husleje 1932

Beretning om social forsorg 1937, Hjørring Købstadskommune

Cirkulære vedr. vinterhjælp, Socialministeriet

Forretningsorden for det sociale udvalg i Hjørring Købstadskommune 1933

Kassebeholdning for året 1933 i Børglum-Furreby Sognekommune

Kriselån til landbruget Børglum-Furreby Sognekommune 1932

Lov om ekstra foranstaltninger p.g.a. landbrugskrisen, 1931

Oplysninger i.h.h. til lov om offentlig forsorg, Vrensted-Thise Sognekommune, 1933

Oprettelse af socialkontor i Hjørring, 1933

sammenlægning af sygekasser i Hjørring, 1933

Skrivelse om afhjælpning af arbejdsløsheden, Hjørring 1932

Socialministeriets cirkulære af 20. maj 1933

Statistik over Hjørring Købstadskommunes udgifter 1930-1935

Spædbørnehjemmet i Hjørring

Børneforsorg

En anden vigtig ting som Steinckes socialreform bragte med sig var oprettelsen af børneværn. Nu måtte børn ikke længere vokse op på fattiggårde, men skulle i pleje eller på børnehjem.

Her på siden finder du blandt andet kilder, der kan vise hvordan hverdagen var på disse børne-institutioner. Der er også medtaget enkelte pjecer og lignende af nyere dato, så der er mulighed for at sammenligne med i dag. I kilderne kan du bl.a. se, hvad julemiddagen bestod af for børn på optagelseshjem. Billedet ovenfor er fra Spædbørnehjemmet i Hjørring. Du kan også finde kilder fra Hjørring Folkebørnehave, hvor du fx kan se, hvilket legetøj børnene havde i 1951.

Se kilderne her:

Forslag til legetøj i Hjørring Folkebørnehave 1951

Inventarliste Hjørring Folkebørnehave

Kostplan Hjørring Folkebørnehave 1951

Normering i Hjørring Folkebørnehave 1948

Oprettelse af folkebørnehave i Hjørring 1950

Børnehjemmet Bakkens historie 1972

Husorden for teenagere indskrevet i Tjørnehuset, Hjørring

Pjece fra Børnehjemmet bakken, Hjørring 1989

Tjørnehusets værdigrundlag, Hjørring 2005

Beretning fra børneværnsudvalget i Hjørring 1963

Indretning af kontor til Hjørring børneværn 1964

Jul og nytår på børneoptagelseshjemmet Haraldslund 1937-1938

Skrivelse fra Hjørring Byråd vedr. Optagelseshjem for børn 1933

Cirkulærer om regler i opdragelseshjem og lignende institutioner 1933

Social og sundhedsvæsenet i Hjørring Kommune 1981

Pjece: Velkommen i dagpleje 1990

Opråb om støtte til Børnebespisning i Hjørring Folkebørnehave 1941

Plan for børnebespisningen i Hjørring Folkebørnehave 1943

Beboere på Skøttrup Fattiggård i 1919

Fattigvæsnet

Siden 1849 har du i Danmark haft ret til hjælp, hvis du var ude af stand til at forsørge dig selv. Men hvis du modtog fattighjælp, medførte det tab af valgret og retten til at indgå ægteskab. Fra 1860 blev det almindeligt, at de allerfattigste, som ingen bolig havde, fik ophold på fattiggården.

I tiden før 1933 var det meget skamfuldt, hvis du var nødt til at bede kommunen om fattighjælp. Hjælpen var ofte et ophold på fattiggården hvor der boede både forældreløse børn, gamle, drankere og sindssyge. I kilderne kan du fx se tegninger over fattiggårde og reglementer der fortæller om, hvordan det var at bo på en fattiggård. Efter socialreformen i 1933 kom der flere typer hjælp, så færre og færre modtog fattighjælp. Det var dog først i 1961, at alle der ikke kunne forsørge sig selv, kunne modtage hjælp uden at miste rettigheder.

Se kilderne her:

Sag vedr. understøttelse 1935 Sct. Hans-Sct. Olai Sognekommune

Anmodning om fattighjælp fra før 1933

Anmodning til Hjørring Købstadskommune om eftergivelse af fattighjælp

Beretning fattigvæsenet i Hjørring Købstadskommune 1932-1933

Fattigvæsenets indtægter og udgifter for Hjørring Købstadskommune 1901

Inventarliste Mosbjerg-Hørmested fattiggård

Kontrakt vedr. levering af børnetræsko 1916

Legatansøgning Hjørring 1933

Legat ansøgning for værdigt trængende i Hjørring Købstad 1933

Tegning over Mosbjerg Fattiggård ca. 1900

Ældregymnastik Mosbjerg Plejehjem

Ældreforsorg

Her på siden finder du kildemateriale om ældreforsorgen i Hjørring Kommune gennem de sidste godt 100 år.

I 1891 vedtoges loven om alderdomsunderstøttelse, som medførte at ældre mennesker, som ikke længere kunne klare sig selv, havde ret til hjælp uden at de mistede rettigheder, som man gjorde, hvis man modtog fattighjælp. I Hjørring og omegn opstod de fleste alderdomshjem i tiden lige efter 1933, hvor fx flere af fattiggårdene blev omdannet til alderdomshjem. I de store byer fandtes der dog også alderdomshjem i tiden før 1933. Hjørring fik fx et alderdomshjem allerede i 1907. Kilderne er blandt andet et udpluk af nye og gamle pjecer, reglementer m.v. fra kommunens alderdomshjem.

Se kilder her:

Udbetaling af aldersrente i Sct. Olai-Sct. Hans Sognekommune 1937-38

Ansøgning til bestyrerindejobbet på Mosbjerg Alderdomshjem 1964

Beboerberetning de gamles Hjem Sindal 1955

Døgnrytmeplan for plejehjemmet Skovgården 1984

Jubilæumsskrift: Fynsgadecentret gennem 100 år

Medarbejdere fortæller om livet på plejehjemmet Skovgården 1984 og 1999

Tegning med forslag til alderdomshjem i Hjørring 1906

Tegning over ældrecentret Fynsgade, Hjørring 2004

Reglement for Alderdomshjemmet i Mosbjerg Kommune 1934

Reglement for Hjørring Kommunes Hjem for alderdomsunderstøttede 1908

Reglement for Hjørring Fattiggård 1917 - original og oversættelse

Spisereglement Hjørring Alderdomshjem 1908

Personale på Hjørring Alderdomshjem 1963

Spisereglement for De Gamles Hjem, Hjørring 1941

Ugepenge på De Gamles Hjem i Hjørring, 1941

Jul og nytår på Hjørring Alderdomshjem 1938

Tilbud om musik til beboere på De gamles Hjem, Hjørring